Οδηγός Αναζήτησης σε Ηλεκτρονικές πηγές με χρήση της υπηρεσίας UOP VPN

uop library

Περίληψη


Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης του πακέτου εργασίας 1: «Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Αρχετύπων Ηλεκτρονικών   Υπηρεσιών   της   Βιβλιοθήκης»,   του   υποέργου   3   με    τίτλο

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου», της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), με κωδικό MIS 327494 και με την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.