ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPEN ACCESS) ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

uop library

Περίληψη


Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης του πακέτου εργασίας 1: «Σχεδίαση, Ανάπτυξη και  Υλοποίηση Αρχετύπων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης», του υποέργου 3 με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), με κωδικό MIS 327494 και με την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.