Στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκονται:

 

 • Έργα γενικής αναφοράς (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφικοί Κατάλογοι, Εγχειρίδια, χάρτες, κ.ά.)
 • Επιστημονικά βιβλία
 • Έντυπες και ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος
 • Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΠ)
 • Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (master) φοιτητών που εκπονήθηκαν στο ΠΠ
 • Ερευνητικό έργο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΠΠ
 • Βιβλία και δωρεές ειδικών θεμάτων και ενδιαφέροντος
 • Επετηρίδες Πανεπιστημίων
 • Έντυπα ξένων Πανεπιστημίων, Μουσείων και Ιδιωτικών Συλλογών
 • Ειδικές συλλογές αποτελούμενες από παλαιά και σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, κώδικες
 • Οπτικοακουστικό υλικό, δίσκους, κασέτες, οπτικούς δίσκους CD ROM, ακουστικούς δίσκους, πολυμέσα, βιντεοταινίες, φιλμς, διαφάνειες, κ.ά.
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με ήχους, εικόνες, ψηφιακές βιβλιογραφίες ή πλήρη κείμενα, είτε σε on-line σύνδεση είτε σε μορφή CD ROM
 • Λογισμικά πακέτα (επεξεργασίας κειμένων, γραφικά, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας, κ.ά.