Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν την κράτηση ενός τεκμηρίου που είναι ήδη δανεισμένο. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει εντός της προκαθορισμένης από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η κράτηση ακυρώνεται ή μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο που βρίσκεται στη λίστα.
Οι χρήστες μπαίνουν σε προτεραιότητα αναμονής ανάλογα με την ημέρα και ώρα που έκαναν την κράτηση.