Χρήστες της ΒΙΚΕΠ θεωρούνται όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους της (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Βιβλιοθήκες Παραρτημάτων) με σκοπό τη χρήση του υλικού και των διαθέσιμων πηγών της για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης δίνεται προτεραιότητα στους χρήστες που έχουν την ιδιότητα του μέλους.
Η ΒΙΚΕΠ είναι ανοικτή στο ευρύτερο κοινό για τη χρήση του υλικού εντός του χώρου της. Επίσης πρόσβαση στο υλικό της μπορεί να υπάρξει από συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες και Οργανισμούς κατόπιν σχετικής συμφωνίας.
Οι χρήστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Εσωτερικοί χρήστες - Μέλη
Όλοι όσοι ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα θεωρούνται αυτοδίκαια και μέλη της Βιβλιοθήκης, έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των υπηρεσιών της και είναι:
● μέλη ΔΕΠ καθώς και οι λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού του ΠΠ
● προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΠ καθώς και οι φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγής
● όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στο ΠΠ
 επίτιμοι διδάκτορες και οι ομότιμοι καθηγητές του ΠΠ
Εξωτερικοί χρήστες
 όλοι όσοι δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.
Οι εξωτερικοί χρήστες, έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη μετά από σχετική άδεια του προσωπικού και σε ειδικές περιπτώσεις, ο/η υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης αποφασίζει για το δικαίωμα περιορισμένου ή υπό όρους δανεισμού.